Staż na nowy start

W ramach działalności Preinkubatora Akademickiego PPN-T został opracowany i przyjęty do realizacji projekt pt.: „Staż na nowy start

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI: RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Osobom długotrwale bezrobotnym projekt oferuje 60 półrocznych płatnych staży, których uczestnicy zdobędą kwalifikacje zawodowe w miejscu wykonywania pracy. Po zakończonym stażu będzie możliwość uzyskania zatrudnienia u obecnego pracodawcy. Skierowanie na staż będzie poprzedzone m.in. szkoleniami i przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika.
Wśród długotrwale bezrobotnych znajdują się również osoby, które po zakończeniu kształcenia (np. studia) nigdy nie podjęły zatrudnienia i nie potrafią odnaleźć się na szybko zmieniającym się rynku pracy – liczymy również na udział tych osób w projekcie.
 
Pracodawcom / przedsiębiorcom projekt oferuje możliwość pozyskania pracowników (stażystów), których wynagrodzenie przez okres  6 miesięcy będzie finansowane ze środków unijnych (Europejski Fundusz Społeczny). Osoby kierowane na staż będą dobierane w ten sposób, aby ich motywacja umiejętności i potencjał rozwojowy w możliwie najbardziej efektywny sposób przyczyniły się do realizacji celów pracodawcy.

Beneficjenci  projektu.
Projekt skierowany jest do 60 osób długotrwale bezrobotnych, (w tym 55 % kobiet) z terenu powiatu rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, zarejestrowanych w PUP Rzeszów. Nabór do projektu jest otwarty dla w/w osób bez względu na wiek.
Informacja o rekrutacji:

Czas trwania rekrutacji: od 10.01 2013 r. do 28.02.2013 r., ewentualna kwalifikacja z listy rezerwowej – marzec 2013 r.

Dokumenty rekrutacyjne projektu „Staż na nowy start”:


Zgłoszenia przygotowane na formularzu zgłoszeniowym można złożyć osobiście ( w godz. od 08:00 do 16:00), przesłać pocztą - adres biura projektu: 35-084 Rzeszów, ul. Poznańska 2c lub mailem na jeden z adresów: staznanowystart@rarr.rzeszow.pl   preinkubator@rarr.rzeszow.pl .
Strona internetowa projektu: www.staznanowystart.pl

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje liczba przyznanych punktów na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Projektu oraz poprawność i kompletność złożonych w terminie rekrutacji dokumentów. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu do projektu kandydaci zostaną powiadomieni jak najszybciej, po zamknięciu rekrutacji .

Więcej informacji w biurze projektu, pod nr tel. 17 850 42 99 .

Formy wsparcia w projekcie:
Każdy z uczestników projektu będzie zobligowany do odbycia pełnej ścieżki wsparcia, na którą składa się:

  • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania: 3 godz.,
  • pięciodniowe szkolenie wyjazdowe z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych: 40 godz.,
  • szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu: 48 godz.,
  • wsparcie psychologiczne: 12 godz.,
  • półroczny płatny staż (z możliwością późniejszego zatrudnienia w miejscu odbywania stażu, na okres minimum 3 miesięcy).


Ponadto, uczestnicy projektu otrzymują:

  1. materiały szkoleniowe,
  2. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
  3. zakwaterowanie podczas szkolenia wyjazdowego,
  4. wyżywienie podczas szkoleń,
  5. zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

 
Wszystkie formy wsparcia w ramach projektu są bezpłatne.
Projekt jest realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. od 1 grudnia 2012 roku do 31 maja 2014 roku.
Biuro projektu:
ul. Poznańska 2c, 35-084 Rzeszów
budynek Preinkubatora Akademickiego PPNT, pok. 3
tel.: 17 850 42 99, fax. 17 850 42 98
e-mail: staznanowystart@rarr.rzeszow.pl  lub preinkubator@rarr.rzeszow.pl
Strona internetowa projektu: www.staznanowystart.pl