Preinkubator Akademicki PPN-T platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji

Projekt własny współfinansowany ze środków UE w ramach EFS
oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

„Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji”

Nr projektu Z/2.18/II/2.6/89/06Dopełnieniem działań RARR związanych ze stworzeniem podstaw infrastrukturalnych i osiągnięciem założonych celów powołania Preinkubatora Akademickiego PPNT była późniejsza realizacja projektu p/n „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji” - projekt własny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

Beneficjentami Ostatecznymi niniejszego projektu był Preinkubator Akademicki PPNT oraz szkoły wyższe z województwa podkarpackiego i przedsiębiorcy, (wyłączając jednostki badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach, które nie otrzymywały bezpośredniego wsparcia z projektu, ale pośrednio mogły czerpać korzyści poprzez uczestnictwo w działalności sieci transferu innowacji i w wymianie informacji), jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionu.

 

Kwota przyznanego dofinansowania w ramach projektu – 401.764,81 zł.

Czas trwania projektu: 1 grudnia 2006r. – 29 lutego 2008r.

Obszar realizacji: województwo podkarpackie.

Do kogo adresowane było wsparcie: podstawowymi Beneficjentami Ostatecznymi niniejszego Projektu były: Preinkubator Akademicki PPN-T oraz szkoły wyższe w województwie podkarpackim.

Ponadto: przedsiębiorcy, wyłączając jednostki badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach, które nie będą otrzymywały bezpośredniego wsparcia, ale będą czerpać korzyści pośrednio przez ich uczestnictwo w działalności sieci transferu innowacji i w wymianie informacji, jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionu.

Cel ogólny projektu: Wzmocnienie współpracy sfery nauki z przedsiębiorcami oraz rozwój innowacyjności w województwie podkarpackim.

Cele szczegółowe projektu:

 • rozpoczęcie działalności Preinkubatora Akademickiego przy Podkarpackim Parku Naukowo- Technologicznym,
 • umożliwienie Beneficjentom – studentom ostatnich lat studiów i absolwentom szkół wyższych z regionu, ulokowania swojej działalności gospodarczej w Preinkubatorze.


Główne działania w ramach projektu:

1. Stworzenie podstaw działalności Preinkubatora Akademickiego PPNT:

 • opracowanie koncepcji funkcjonowania Preinkubatora,
 • przygotowanie raportu z analizy potrzeb uczelni wyższych w województwie podkarpackim w zakresie współpracy środowiska naukowo-badawczego z sektorem przedsiębiorczości,
 • wyposażenie pomieszczeń Preinkubatora,
 • działania promocyjne,
 • izyty studyjne.


2. Zaoferowanie pakietu wsparcia dla Preinkubatora Akademickiego obejmującego:

 • szkolenia i warsztaty obejmujące zagadnienia w zakresu prawa, finansów i marketingu, innowacyjności, transferu technologii dla Beneficjentów zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • indywidualne usługi konsultacyjno - doradcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie analiz, ekspertyz i prac badawczych na potrzeby Beneficjentów,
 • organizacja Konkursu na najbardziej innowacyjną koncepcję funkcjonowania firmy,
 • organizacja Targów Innowacji.


Główny rezultat projektu:

 • przeprowadzenie 12 szkoleń, 6 warsztatów (dla 150 Beneficjentów - grupy szkoleniowe 25 osobowe), oraz świadczenie usług konsultacyjno - doradczych,
 • 15 podmiotów rozpocznie działalność gospodarczą a w budynku Preinkubatora Akademickiego w tym 5 z nich prowadzić będzie działalność o wysokim stopniu innowacyjności,
 • zorganizowane zostaną działania promujące innowacyjność – Targi Innowacji i Konkurs na najbardziej Innowacyjną koncepcję funkcjonowania firmy,
 • przeprowadzonych zostanie 15 – analiz, ekspertyz , prac badawczych.


Podstawowa oferta realizowana w ramach projektu „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji” obejmowała:

 1. Szkolenia i warsztaty dla przyszłych przedsiębiorców,
 2. Usługi konsultacyjno-doradcze w dziedzinie: prawa, ekonomii, marketingu i doradztwa biznesowego,
 3. Targi Innowacji,
 4. Konkurs "Najbardziej innowacyjna koncepcje funkcjonowania firmy",
 5. Analizy lub ekspertyzy i prace badawcze dla Beneficjentów,
 6. Program łagodnego startu dla nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw.