Fabryka Innowacji

Projekt „Fabryka Innowacji” finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej.

Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne wraz z czterema partnerami, w tym Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powołała "Fabrykę Innowacji", w celu obsługi i organizacji przedsięwzięć związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.

Celem działania „Fabryki Innowacjijest wspieranie innowacyjnych inicjatyw środowisk akademickich.

Głównym problemem dla powstawania i rozwoju nowych firm jest zapewnienie im finansowania na wczesnym etapie rozwoju, praktycznie na etapie pomysłu. Zjawisko to potęguje się obecnie w związku z kryzysem finansowym i zwiększoną awersją do ryzyka.
W czasach „ostrożnego” finansowania na rynkach kapitałowych w nowe przedsięwzięcia, szczególnie typu start-up, mamy do czynienia ze zjawiskiem przenoszenia inwestycji w stabilne biznesy, z jednej strony ograniczając ryzyko inwestycyjne, z drugiej zaś uruchamiając większe strumienie gotówki niż dla nowych przedsięwzięć na etapie początkowym. W rezultacie, za mało jest na rynku podmiotów, które są w stanie zainwestować w pomysł (stosunkowo małe środki, ale duże ryzyko i konieczność posiadania wyspecjalizowanej wiedzy).

Pozostają środki własne pomysłodawców. Ale inwestowanie na tak wczesnym etapie kilkudziesięciu tysięcy złotych bardzo często wykracza poza ich możliwości. W rezultacie wiele doskonałych pomysłów nie zostaje wdrożonych, a wielu utalentowanych ludzi podejmuje prace dla międzynarodowych korporacji, nie mając środków, żeby zrealizować własne marzenia i pracować dla siebie.

"Fabryka Innowacji" chce wypełnić te lukę. Chcemy pomagać pomysłodawcom już na etapie przekształcenia autorskiego pomysłu w profesjonalnie przygotowany Biznes Plan wraz z ekspertyzami technologicznymi, analizą wykonalności, analizą finansową, analizą ryzyka, szczegółowym planem wytworzenia produktu i -ewentualnie w dalszej fazie - badaniami rynku, planem marketingowym, planem sprzedaży i uruchomieniem komercyjnym firmy wraz z pomocą prawną i inwestycją kapitałową. W dalszej kolejności, jeśli pomysł sie rozwija, pomagamy znaleźć inwestorów lub wejść na rynki kapitałowe (np: NewConnect) wychodząc w ten sposób kapitałowo z firmy i inwestując wypracowany zysk w nowe pomysły.

 


Projekt skierowany jest do studentów, absolwentów, pracowników naukowych oraz innych osób, które mają innowacyjny pomysł lub są twórcami nowatorskiej technologii i są zainteresowane ich komercjalizacją.

Jest to jedyna tego rodzaju inicjatywa realizowana w woj. podkarpackim .

Projekt ma formę konkursu. Osobom, których wniosek / zgłoszenie (innowacyjny pomysł) zostanie pozytywnie ocenione przez „Fabrykę Innowacji” oferowane jest wsparcie, realizowane w dwóch etapach:  

- I etap: preinkubacja.
W jego trakcie zostaną przeprowadzone badania rynku, analizy i wyceny niezbędne, aby z pomysłu stworzyć firmę. Proces preinkubacji to poszukiwanie, selekcja i ocena pomysłu.
Ocena i analiza projektu następuje wspólnie z pomysłodawcami. Obejmuje budowę zespołu, zbadanie kompetencji jego członków, uzgodnienie wstępnych warunków przyjęcia do struktur inkubatora, przygotowanie opisu projektu pod ocenę Komitetu Sterującego (KS). Wsparcie na etapie preinkubacji może wynieść do 200 tys. zł.

 - II etap: dokapitalizowanie nowoutworzonej firmy.
Etap wejścia kapitałowego to utworzenie, wspólnie z pomysłodawcą, niezależnej osoby prawnej (spółki prawa handlowego) przez wyodrębnienie ze struktur inkubatora podmiotu wraz zapleczem (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne). Po założeniu firmy zostanie ona dofinansowana kwotą do 200.000 EURO. Pomysłodawca, obejmie w niej udziały. Od tej chwili firma rozpocznie swoją działalność.

Program i działanie w ramach, którego realizowany jest projekt:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 3 Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej


Lider projektu:
Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno – Społeczne (Warszawa)
Partnerzy:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie,
Uniwersytet Warmińsko Mazurski (Olsztyn),
Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (Warszawa),
Politechnika Warszawska.

Budżet projektu: 19 905 952,80 zł; Aneks: 19 623 879,04 zł
Okres realizacji: 01.07.2009 do 30.06.2012
Cel główny projektu:
Zwiększenie liczby przedsiębiorstw w 5 regionach Polski: Warmia i Mazury, Podkarpackie, Pomorskie, Śląsk, Polska Centralna, działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania.